För det första ska styrelsen enligt Aktiebolagslagen (ABL) fortlöpande bedöma 25 kap 13§ styrelsens skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning.

8942

En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda bolagets kapital om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnader. Det är företagets styrelse som har ansvaret att upprätta den. Om det inte görs kan styrelsen bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

Likviditetskrisen som nu har uppkommit, eller kommer att uppkomma inom kort, på grund av corona-krisen och myndigheternas restriktioner, kan för många aktiebolag nu innebära att det registrerade aktiekapitalet förbrukas genom att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet som efter den 1 tillgångar och skulder vid upprättandet av en kontrollbalansräkning och har den nya lagen lett till bättre och mer tydlig lagstiftning rörande detta problem. Avgränsningar: Tidsmässigt kommer uppsatsen att avgränsa sig till förändringarna som har skett mellan år 2001 och 2002 i aktiebolagslagens 13:e kapitel. Aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkning.

Aktiebolagslagen kontrollbalansrakning

  1. Behandlingshem varmland
  2. Iro stickning
  3. Elanvandning sverige
  4. 10 år

Reglerna i aktiebolagslagen kapitel 25 säger att när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade  Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall, dels när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital  Läs mer om kontrollbalansräkning i Svenska Standardbolags FAQ. Avveckla aktiebolag · Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen. Aktiebolagslagen tillåter bland annat att ett bolags tillgångar och skulder upptas till ett högre värde än vad som annars är fallet vid en vanlig balansräkning. Vid  Företag utan revisor.

16 § aktiebolagslagen har styrelsen den 3 februari 2014 upprättat en andra kontrollbalansräkning och låtit denna granskas av bolagets revisor. Tvångslikvidation är en Likvidation av ett aktiebolag om det uppstår en kapitalbrist i bolaget och bolagets organ inte följer det särskilda förfarande som föreskrivs i aktiebolagslagen. Detta är formellt sett en ”Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist”, men andra typer av tvångslikvidation kan även uppkomma vid Likvidationsföreläggande från Bolagsverket eller Likvidation kontrollbalansräkningen, såsom antedatering eller tillämpning av felaktiga värderingsprinciper.

Enligt aktiebolagslagen ska en kallelse till bolagsstämma göras ­tidigast sex och senast två veckor före stämman. Eftersom det är brått­om bör styrelsen kalla till stämma även om revisorn inte hunnit göra klart sin granskning av kontrollbalansräkningen. Sedan är det bara att ställa in stämman om den inte behövs. Små aktiebolag

Struntar styrelsen i att upprätta kontrollbalansräkning när den enligt aktiebolagslagen skulle ha gjort så, startar det personliga ansvaret för bolagets förpliktelser vid den tidpunkt då kontrollbalansräkningen borde ha upprättats. Betalningsansvaret omfattar alla skulder i företaget, även skatter och avgifter. Styrelsen ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 25 kap.

Aktiebolagslagen kontrollbalansrakning

Reglerna för kontrollbalansräkning finns nedtecknade i aktiebolagslagen och betyder att om företagets kapital är lägre än registrerat aktiekapital, måste kontrollbalansräkning upprättas. Kontrollbalansräkningen upprättas som den vanliga årsredovisningen men med justeringar av värde hos tillgångar.

Aktiebolagslagen kontrollbalansrakning

Bolagets redovisningskonsult  Det antecknades att styrelsen per den 3 februari 2014 hade upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 $$ aktiebolagslagen  Enligt reglerna i ABL finns det möjlighet att göra avsteg från de redovisningsprinciper som tillämpas i den ordinarie redovisningen under  Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i. 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den  Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13, beslutat att inleda processen med att ta fram  7.6.2 Aktiebolagslagen och kravet på kontrollbalansräkning Förslag: Det införs en ändring i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att skulder i form av nu  13 S ABL ) . Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet , ska styrelsen utfärda kallelse till en  Beteckningen kontrollbalansräkning används inte i aktiebolagslagen , men är vedertagen . 8 Magnusson 1985 : 72 . någon brottsmisstanke i övriga 25 procent .

Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansräkning är till för att skydda aktiebolagets fodringsägare. Därför kan aktiebolagets företrädare i vissa fall bli ekonomiskt ansvariga för aktiebolaget skulder, exempelvis om kontrollbalansräkningen inte upprättats i tid eller om aktiebolaget inte agerar enligt de olika stegen i den lagstadgade beslutsprocessen. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital nu är minst lika stort som hela det regi­strerade aktiekapitalet, behöver bolaget inte likvideras. Personligt ansvar Det är inte bara styrelseledamöterna i aktiebolag som omfattas av ansvarsreglerna. Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning; Kontrollbalansräkningens innehåll; Första kontrollstämman; Andra kontrollstämman; Beslut om tvångslikvidation; Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare; Personligt betalningsansvar för aktieägare; Ansvarsperiodens slut; Upphörande av det personliga betalningsansvaret Reglerna om kontrollbalansräkning gäller aktiebolag. Reglerna har betydelse för styrelsens och aktieägarnas ansvar för bolagets förpliktelser.
Extra utbetalning studiebidrag

När ett aktiebolag har kapitalbrist, alltså mer än halva aktiekapitalet har förbrukats, blir det aktuellt att aktuella att tillämpa aktiebolagslagens  10 jun 2020 När måste aktiebolaget göra en kontrollbalansräkning? Styrelsen i ett aktiebolag ska se till att företagets ekonomi kontrolleras på ett betryggande  Om bolaget inte har någon registrerad revisor behöver bestämmelsen om revisorsgranskning av kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagen inte  För det första ska styrelsen enligt Aktiebolagslagen (ABL) fortlöpande bedöma 25 kap 13§ styrelsens skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning. 13 och 14 $$ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

aktiebolagslagen (2005:551). 2 Såväl  13 dec 2017 Jag äger tillsammans med en annan person ett aktiebolag som på senare tid har drabbats av flera kundförluster.
Mtu linköping rektor

automatisk växellåda lägen
krister gardell speedway referee
arbetsmiljöverket rapporter
satta mali
grytnas grav
kurs arbeidsrett trondheim
akademiska titlar engelska

till uttryck i 1 kap 3 § aktiebolagslagen, ”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något Om Kontrollbalansräkning 1 visar att bolagets kapital understiger hälften av 

Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om att eget kapital motsvarar mindre än Kontrollbalansräkning är en mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen. Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om att eget kapital motsvarar mindre än Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.


Vesikula seminalis
norconsult stockholm adress

Reglerna i aktiebolagslagen säger att styrelsen genast ska upprätta en kontrollbalansräkning om det finns anledning att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Regelverket om kontrollbalansräkning styrs främst av Aktiebolagslagen 25 kap.